Tausta

Sosiaalinen osallisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo urheilujärjestöjen keskuudessa on tämän hankkeen tärkein yhdysside, joka liittyy urheilujärjestöjen ja -seurojen sukupuolten välisiin eroihin eri puolilla Eurooppaa. Sukupuolistereotypiat ja ennakkoluulot ovat yksi tärkeimmistä esteistä sosiaaliselle osallisuudelle ja sukupuolten eriarvoisuudelle urheilussa!

 

Tehtävä

SWOSTin tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä urheilujärjestöissä ja -seuroissa.

Hankkeessa keskitytään erityisesti monialaiseen yhteistyöhön, jonka avulla voidaan lisätä synergiaa kaikilla urheilujärjestöjä koskevilla toiminta-aloilla ja keskittyä erityisesti oikeuksien saatavuuteen, autonomiaan ja osallistumiseen, välttää sukupuolten välistä erottelua ja edistää yhteisiä arvoja, jotka perustuvat sukupuolten keskinäiseen kunnioitukseen ja ennakkoluulottomuuteen.

 

Tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteena on vahvistaa stereotypioiden ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ennaltaehkäisyä ja tukea niiden torjuntaa seuraavien tahojen keskuudessa urheilujärjestöt Euroopassa pilotoimalla digitaalisia innovatiivisia resursseja ja ottamalla mukaan heikommassa asemassa olevat nuoret.

Hankkeen erityistavoitteet ovat:

 • Edistetään ja lisätään miesten ja naisten osallistumista urheilulajeihin, jotka tyypillisesti luokitellaan “sukupuoleen perustuviksi urheilulajeiksi”, ja keskitytään erityisesti nuoriin;

  ● Nuorten taitojen vahvistaminen lisäämällä tietoisuutta ja tietoisuutta heidän urheiluvalinnoissaan, sukupuolistereotyyppisten käsitysten poistaminen, jotka voivat vaikuttaa nuorten ja heidän perheidensä urheilulajin valintaan;

  ● Korostetaan onnistuneita tapauksia, jaetaan kokemuksia ja tehokkaita parhaita käytäntöjä urheilujärjestöjen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen alalla;

  ● Luodaan itsearvioinnin online-työkalu, joka voi ohjata urheiluseuroja. Verkkotyökalu ohjaa käyttäjiä – räätälöidyllä tavalla – olemassa oleviin välineisiin, hyviin käytäntöihin ja resursseihin, joita sovelletaan muissa maantieteellisissä tai alakohtaisissa yhteyksissä, ja sen tärkeinä tavoitteina on myös edistää verkostoitumista ja toimijoiden valmiuksien kehittämistä kaikilla tasoilla.

  ● Seurataan ja parannetaan eurooppalaisten urheilujärjestöjen ja Sport without Stereotypes/SWOST-hankkeen edunsaajien käyttämien tasa-arvopolitiikkojen nykytilaa;

  ● Lisätään tietoisuutta homofobiasta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta urheiluseuroissa.

 

Toiminta

 • Urheilun sukupuolistereotypioiden nykytilan kuvaus ja tilastollinen analyysi.
 • SWOST-itsearviointivälineen luominen ja käyttöönotto.
 • Luodaan verkkotietokanta, johon tallennetaan kaikki sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista urheilussa koskevat resurssit ja käytännöt, mukaan luettuina tiedotusmateriaalit ja sääntelyviittaukset.
 • Levityskampanjan kehittäminen
 • UEFA järjestää kansainvälisen tapahtuman hankkeen päättyessä.

Hankkeen alkamispäivä: 01/01/2021

Hankkeen päättymispäivä: 31/12/2023

Hankkeen kokonaiskesto: 36 kuukautta

SWOST-hanke yhdessä järjestelmässä