Achtergrond

Sociale integratie en gendergelijkheid in sportorganisaties is het belangrijkste raakpunt van dit project met de realiteit van genderkloven binnen sportorganisaties en -clubs in heel Europa. Een van de belangrijkste obstakels voor sociale integratie en genderongelijkheid in de sport zijn genderstereotypen en -vooroordelen!

 

Missie

SWOST heeft tot doel discriminatie op grond van geslacht binnen sportorganisaties en -clubs te voorkomen.

Het project is met name gericht op een sectoroverschrijdende samenwerking, waardoor grotere synergieën mogelijk worden op alle actieterreinen van sportorganisaties, met speciale aandacht voor de toegang tot rechten, autonomie, participatie -, het vermijden van zelfsegregatie tussen mannen en vrouwen en het bevorderen van gemeenschappelijke waarden van wederzijds respect tussen mannen en vrouwen en zonder vooroordelen.

 

Doelstellingen

Het algemene doel van het project is de preventie te versterken en de strijd tegen stereotypen en gendergeweld te ondersteunen bij sportorganisaties in Europa door het testen van digitale innovatieve middelen en het opnemen van kansarme jongeren.

De specifieke doelstellingen van het project zijn:

 • De deelname van mannen en vrouwen aan sporten die gewoonlijk worden gecategoriseerd als “gendersporten” bevorderen en vergroten, met specifieke aandacht voor jongeren;

  De vaardigheden van jongeren versterken, door hen bewust te maken van hun sportkeuzes, en genderstereotypen uit te bannen, die jongeren en hun familie zouden kunnen beïnvloeden bij de keuze van een sport om te beoefenen;

  succesvolle gevallen benadrukken, ervaringen en doeltreffende beste praktijken van sportverenigingen op het gebied van gendermainstreaming delen;

  een online-instrument voor zelfbeoordeling creëren dat sportverenigingen kan begeleiden. Het online-instrument zal gebruikers – op aangepaste wijze – doorverwijzen naar bestaande instrumenten, goede praktijken en hulpmiddelen die in andere geografische of sectorale contexten worden toegepast, ook met belangrijke doelstellingen van geleidelijke netwerkvorming en capaciteitsopbouw van de betrokken actoren op alle niveaus.

  De stand van het genderbeleid van de Europese sportbonden en de begunstigden van het project Sport zonder stereotypen/SWOST controleren en verbeteren;

  Het bewustzijn over homofobie en gendergerelateerd geweld in sportclubs vergroten.

 

Activiteiten

 • Beschrijving van de stand van de techniek en statistische analyse van genderstereotypen in de sport
 • Ontwikkeling en uitvoering van het SWOST-instrument voor zelfbeoordeling
 • Het opzetten van een onlinedatabank met alle relevante middelen en praktijken inzake gendergelijkheid en gendermainstreaming in de sport, waaronder bewustmakingsmateriaal en verwijzingen naar regelgeving.
 • Ontwikkeling van een verspreidingscampagne
 • Organisatie door de UEFA van een internationaal evenement aan het eind van het project

Startdatum project: 01/01/2021

Einddatum project: 31/12/2023

Totale duur van het project: 36 maanden

SWOST-project in één regeling